תקנון ותנאי השימוש באתר

כללי

  1. מפעילת האתר, א.ג. גילרו בע"מ (להלן: "גילרו"), שמחה להעמיד לרשותך שירות מקוון המאפשר גישה מהירה וזמינה לרכישת מוצרי גילרו ולעיצוב דפים אכילים, וקבלת המוצרים באמצעות שירות משלוחים, זאת באתר האינטרנט של גילרו בכתובת http://www.gilro.co.il ,  (להלן: "האתר") בכפוף להסכמתך על תנאי השימוש שלהלן.
  2. הפניה להלן בלשון זכר יחיד הנה מטעמי נוחות בלבד, ועל כן תכלול את שני המינים וכן תחול על הרבים.
  3. אתר זה הינו אתר אינטרנט במסגרתו ניתן, בין היתר, לבצע הזמנת מוצרי מזון ולעצב דפים אכילים המשווקים על ידי   גילרו.
  4. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש להלן בקפידה, שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין גילרו. בהזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כלשהן באתר על ידך, הנך מאשר כי קראת  את תנאי השימוש הנ"ל, וכי הנך מסכים ומאשר אותם במלואם.
  5. בגלישה באתר זה ו/או שימוש באתר זה ובשירותים המוצעים בו, לרבות ביצוע הזמנה, הנך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן. במקרה בו אינך מסכים לאמור בתנאי השימוש הנ"ל הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
  6. השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, אלא כפי שהוא, וכן  כל התכנים מוצגים כמות-שהם (AS-IS). למרות שגילרו נוקטת בכל המאמצים כדי להציג באתר או דרכו מידע מדויק ומהימן ככל שניתן, גילרו אינה ולא תהא אחראית, במישרין או בעקיפין, לזמינות, אמיתות, מהימנות ו/או מידת הדיוק של התוכן המופיע באתר ולא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם התכנים. כן לא תהיה למשתמש או למבצע פעולה באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי גילרו בגין שימוש באתר, תכונות השירות באתר, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
  7. גילרו שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי את תנאי השימוש באתר הנ"ל.  
  8. מובהר, כי אתר האינטרנט של גילרו נמצא בשלב זה בבדיקה ובהשלמת פיתוח, ולפיכך יתכנו, עד להשלמת הפיתוח, תקלות ושיבושים במהלך הגלישה ו/או השימוש באתר. גילרו פועלת לשיפור האתר ולפתרון כל תקלה ללא שיהוי.
  9. תמונות המוצרים המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינן מחייבות את גילרו ו/או מי מטעמה.
  10. המשתמש יעשה שימוש באתר, בנתונים ובמידע למטרות חוקיות בלבד. אין להעביר לצדדים שלישים כל מידע המופק באמצעות האתר. המשתמש מתחייב בזאת להימנע מלהפיץ וירוסים וכל אמצעי טכנולוגי אחר שעלול לפגוע ו/או לשבש את פעילותו התקינה של האתר.
  11. בכל שאלה/דרישה/בירור לגבי השימוש באתר ו/או הזמנה שבוצעה, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של גילרו דרך האתר ו/או במספר  029914351 /מייל info@gilro.co.il

שימוש באתר

 1. גילרו תהיה רשאית להפסיק את השירות ו/או לבטל כל הזמנה ו/או למנוע שימוש באתר באמצעות חסימת משתמש, לאלתר וללא הודעה מראש ומבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לה על-פי כל דין, בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה ממצה:
 • המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
 • המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש באתר;
 • המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או ההזמנה ו/או לאחר מכן פרטים לא נכונים ו/או מטעים;
 • המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בגילרו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו;
 • במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתמסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני שמסר.
 1. המשתמש מתחייב לשפות את גילרו ולפטור אותה מאחריות במקרה בו תוגש תביעה ע"י צד שלישי בשל הפרת תנאי השימוש הנ"ל ו/או הפרת זכויות צד שלישי.
 2. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר גילרו, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. לפיכך, במסגרת ההזמנה הלקוח יהיה רשאי להזמין כמות סבירה מכל מוצר. סבירות הכמות תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של גילרו.
 3. האתר יאפשר למשתמש גישה לאזור האישי שלו אשר יתכן ויכלול נתונים ומידע אודות המשתמש עצמו כדלקמן: פירוט ההזמנות שביצע באתר, מצב ההזמנות, פרטי המשלוח ופרטי המשתמש. ייתכן שהמשתמש יידרש להזין פרטים נוספים בהתאם לדרישת האתר. הכניסה לאזור האישי של המשתמש באתר תהיה באמצעות כתובת הדוא"ל של המשתמש בצירוף סיסמא אישית אשר תיבחר ע"י המשתמש לצורך כניסה לאתר. על המשתמש לשמור על הסיסמא בסודיות. את הסיסמא יתכן ויהיה על המשתמש לעדכן אחת לתקופה עפ"י דרישה אשר תופיע במערכת. המשתמש אחראי לכל שימוש שיעשה בסיסמה שמסר לאתר ובכל נזק שיגרם עקב שימוש בסיסמה על ידי מי שלא הורשה לכך.
 4. בנוסף, האתר יאפשר רישום לאתר תחת קטגוריה "מקצוענים" – המיועד לכל מי שברשותו מדפסת צבע אכיל, דיו ודפי סוכר המיוצרים על-ידי גילרו, ומאפשר שימוש בתוכנה באתר לעיצוב דפים אכילים והדפסתם. יודגש, כי הרשאה לשימוש באתר ובתוכנה תחת קטגוריה זו ניתנת אך ורק בהדפסה על דפי סוכר המיוצרים על-ידי גילרו בלבד. חל איסור מוחלט לעשות שימוש באתר ו/או בתוכנה תחת קטגורית "מקצוענים", לצורך הדפסה על דף אכיל שאינו מיוצר על-ידי גילרו.

תנאי מכירה

 1. רכישת מוצרים דרך אתר זה מותרת רק לבני 18 ומעלה שבבעלותם כרטיס אשראי בתוקף.
 2. גילרו תהיה רשאית לעדכן מעת לעת על-פי שיקול דעתה את היצע המוצרים ו/או את מחירי המוצרים המוצגים ו/או הנמכרים באתר וזאת ללא כל התראה ו/או הודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנת הלקוח הינו המחיר המתפרסם בעת השלמת הליך ההזמנה (לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי של הלקוח) ובמידה ומחירים אלו עודכנו לפני השלמת הליך ההזמנה, יחויב הלקוח ו/או המשתמש בהתאם למחירים המעודכנים.
 3. התשלום עבור הזמנת המוצרים יתבצע מראש באמצעות כרטיס אשראי תקף בלבד.
 4. לאחר ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח ולאחר שתתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי של הלקוח ויתקבל אישור של חברת כרטיסי האשראי ישלח ללקוח אישור הזמנה.
 5. גילרו ו/או מי מטעמה רשאית לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי הלקוח ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
 6. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.
 7. סכום מינימום להזמנה – לא תתאפשר ביצוע הזמנה הנמוכה מסכום מינימום של 35 ₪. גילרו תוכל, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את סכום המינימום הדרוש לביצוע הזמנה מעת לעת.
 8. מוצרים המוצגים למכירה בתנאי מבצע,  יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד סגירת ההזמנה ו/או עד לגמר המלאי. למיטב ידיעת גילרו, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי ומוצרים שאזלו מהמלאי מוסרים מהאתר לאלתר. יחד עם זאת, מובהר כי גילרו אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך.

אספקת/הובלת המוצרים

 1. אספקת המוצרים תיעשה על ידי שליחתם באמצעות דואר ישראל, שירות שליחים או איסוף עצמי, לפי בחירת הלקוח בעת ההזמנה. דמי המשלוח ותנאי המשלוח ביחס לכל אחת מהאפשרויות האמורות מפורטים באתר.
 2. איסוף עצמי–  קיימת ללקוח אפשרות של איסוף עצמי של ההזמנה, בתיאום מראש בלבד, בכתובות הבאות:

רמת-גן (רמת אפעל), רחוב האלמוג 20 – בתיאום טלפוני מראש בלבד -054-7881301;

משרדי מפעל גילרו בבית שמש- היצירה 21 בית שמש, אזור התעשייה המערבי – בימים א'-ה' בין השעות 8:30-15:30 בתיאום טלפוני מראש בלבד- 02-9914351.

 1. שליחות – גילרו תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.
 2. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל גילרו. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של הלקוח; (ב) אישור גילרו (להלן: "המועד הקובע"), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג- 1973 .
 3. הלקוח יוסיף על ההזמנה תשלום עבור דמי משלוח כמפורט באתר.
 4. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה לרבות הובלה לקומה גבוהה (קומה ג' ומעלה בבניין ללא מעלית) ו/או הובלה הדורשת אמצעים מיוחדים לצורך הכנסת המוצר לבית הלקוח. הלקוח יישא בעלות המלאה של הובלה חריגה כאמור, ככל שתהיה כזו.
 5. אספקת המוצרים לבית הלקוח באמצעות שירות המשלוחים או שירות הדואר תהיה בהתאם לתנאי חברת המשלוחים או דואר ישראל (בהתאמה) וכפוף לאזורי החלוקה שלהם. אספקה והובלה לאזורים מוגבלים. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, גילרו תהיה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. מובהר כי בישובים מסוימים, שירות המשלוחים של הדואר מתבצע עד לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים של הלקוח.
 6. זמן האספקה באמצעות דואר ישראל יהיה עד 15 ימי עסקים לסניף דואר קרוב למקום מגוריו של הלקוח. זמן אספקה באמצעות שירות משלוחים יהיה עד 2 ימי עסקים.
 7. עיכוב ואיחור באספקה- גילרו ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי הלקוח בגין איחור שאינו עולה על 7 ימי עסקים ממועד שהלקוח נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן לגילרו על ידי הלקוח בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ- 72 שעות מחלוף מועד האספקה המקורי. במידה שהלקוח לא יידע את גילרו בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה המקורי, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי גילרו, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור כאמור לעיל.
 8. הנך מסכים בזאת, כי במידה שבעת אספקת משלוח לכתובת שתואמה עמך לא תהיה נוכח בכתובת,  אתה מסכים בזאת שהמשלוח יימסר לידי מי שיהיה נוכח במקום באותה עת או יושאר בסמוך לדלת הבית, אם איש אינו נוכח. האחריות, במקרה זה, לטריות המוצרים ומועד תפוגתם,תחול עליך בלבד. גילרו לא תישא באחריות כלשהי לאובדן, קלקול, שבר או ליקוי שיתרחשו בגין השארת המוצרים בסמוך לדלת מענך

מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות

 1. על הלקוח לבדוק את תכולת המוצרים שסופקו לו עם קבלתם ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. 
 2. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות ממועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.
 3. הלקוח יהיה רשאי לבטל רכישה של מוצרים שהמחיר ששולם בעדם עולה על 50 ₪ ואשר אינם טובין פסידים (מתקלקלים או מתכלים) ו/או שאינם טובין שיוצרו בהזמנה אישית ללקוח לפי דרישות הלקוח, וזאת בתוך 14 ימים מקבלתם או עד 10 ימים לפני מועד תפוגת המוצר, לפי המוקדם מבין השניים.
 4. החזרת מוצרים כאמור לעיל לא תתאפשר במידה והלקוח פתח את אריזת המוצר, השתמש בו או צרך אותו, אלא אם כן היה המוצר מקולקל. בכל מקרה,  החזרה והחלפה של מוצרים, תיעשה בהתאם ובכפוף לכל דין, לרבות הנחיות משרד הבריאות.
 5. לא תתאפשר החזרה של מוצרי דפים אכילים (שכן אלו מוצרים בהזמנה אישית).
 6. גילרו תהיה רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100  ש"ח, לפי הנמוך מבין השניים-  ובלבד שההחזרה לא נבעה מפגם או קלקול במוצר.
 7. ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני.  
 8. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצרים  ולביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות הדין.

אבטחת מידע

 1. המשתמש מצהיר כי הינו מודע לכך כי השימוש באינטרנט עלול לחשוף אותו לסיכונים הקשורים לשימוש ברשתות תקשורת לרבות פעולות שאינן מורשות. גילרו משתמשת באמצעי אבטחת מידע המקובלים כסטנדרט בתעשיית האינטרנט (SSL) ואף מעדכנת ומשכללת את אמצעי האבטחה מעת לעת על מנת להגן על המידע, אולם  למרות זאת אין באפשרותה להבטיח הגנה מוחלטת מפני חדירות למחשביה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות בתפעול האתר. ככל שלמרות אמצעי האבטחה שנוקטת גילרו יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר, המשתמש פוטר בזאת את גילרו מכל אחריות בקשר לשימוש באתר ו/או מידע של המשתמש שנאגר בשל שימוש באתר.
 2. הנך מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי גילרו או אתר גילרו,  לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות באתר,  לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.
 3.  גילרו לא תישא בכל אחריות לחשיפת פרטי המשתמש שלך,  או לכל שימוש לרעה במידע זה, הנובע מכך שלא שמרת את שם המשתמש והסיסמה בסודיות, או מכך שמסרת אותם לצד שלישי או מכך שלא עדכנת את סיסמאותיך לעיתים תכופות, כמומלץ בתנאים אלה.

פרטיות

 1. השימוש באתר כרוך בהעברת נתונים ומידע, לרבות פרטים אישיים של המשתמש באמצעות רשת האינטרנט, בין האתר לבין מחשב המשתמש.
 2. המשתמש/הלקוח מסכים שפרטיו ופרטי המשלוח אותם יזין באתר לצורך הזמנת מוצרים ישמרו בידי האתר ומערכות גילרו. גילרו מתחייבת שלא לסחור ו/או למכור ו/או להעביר לאחרים לצורך שימוש כלשהו את פרטי המשתמש/לקוח ו/או פרטי המשלוח אותם יזין המשתמש/לקוח, למעט לצורך השימוש שלשמו נמסרו הפרטים ושפורט במסמך זה ו/או חובה מן הדין למסור את המידע.
 3. המשתמש/לקוח יודיע מידית לגילרו על כל כניסה לאזור האישי שלו באתר שבוצעה ללא אישורו וכן על כל מקרה בו סיסמתו נפרצה.
 4. בעת ביצוע הזמנה מהאתר, המשתמש/הלקוח מסכים במפורש ומראש לקבל הודעות ו/או מסרים ו/או דברי פרסומת באמצעות פקסימיליה ו/או מערכת חיוג אוטומטי ו/או הודעה אלקטרונית ו/או הודעת מסר קצר. על מנת להיגרע ממערכת השולחת הודעות כאמור בסעיף דלעיל, יצור המשתמש/הלקוח קשר עם שירות הלקוחות של גילרו, כמפורט בתנאי שימוש אלו.
 5. הנך מתחייב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיך בעת השימוש באתר ו/או ביצוע הזמנה, כפי שמתבקש בטופס הרישום באתר. כמו כן, הנך מתחייב לעדכן את המידע שמסרת כפי הצורך כדי לשמור על נכונותו ודיוקו.

קניין רוחני

 1. הזכויות באתר לרבות בתכנים המופיעים בהם שייכות לגילרו. האתר מכיל חומרים ותכנים אשר מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני נוספות בהתאם לחוקי מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות בהן מדינת ישראל חברה.
 2. חל עליך איסור מוחלט להעתיק ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או לשכפל ו/או להכניס שינויים ו/או למכור ו/או להפיץ ו/או ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או חלקים ממנו לרבות מהתכנים המופיעים באתר.
 3. מובהר בזאת, כי אתר האינטרנט (שם מתחם/הדומיין) וסימני המסחר של גילרו הינם בבעלות גילרו בלבד ואין לעשות בהם כל שימוש אחר מלבד רכישה ו/או גלישה באתר זה.
 4. אין להציג את האתר ו/או תכניו בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלו המוצגים באתר
 5. אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר, בנתונים המתפרסמים באתר,  בבסיס הנתונים שבאתר, ברשימות המוצרים והשירותים המופיעים בו, בשירותים ובתוכנות בו, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר.
 6. המשתמש מתחייב שלא להפר את זכויותיהם של צדדים שלישיים ו/או של גילרו וכן שלא להפר את תנאי השימוש באתר זה. המשתמש ישפה את גילרו באופן מלא בגין כל נזק ו/או הוצאה שיגרמו לה, הן בשל הפרת זכויותיה והן בשל הפרת זכויות של צד שלישי.   

תנית שיפוט

 1. דין החל על הזמנה באתר ועל הוראות אלו, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת הנובעת מהשימוש באתר ובתנאי השימוש הנ"ל, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד.